Slide background Slider image
Welkom bij Samen Sterk
Coaching voor uw kind en gezin!


SAMEN STERK!

Gezin:

Opvoeden is een moeilijke taak. Het opvoeden van kinderen en jongeren die een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen hebben, maakt het er zeker niet gemakkelijker op voor u.

Het gedrag van uw kind lijkt soms onbegrijpelijk en onredelijk, terwijl uw kind dit misschien ook ervaart bij u. U kunt zich als ouder erg machteloos voelen en niet meer weten wat u moet doen om de opvoeding goed te laten verlopen.

School:

Door het passend onderwijs blijven steeds meer (zorg)leerlingen binnen het reguliere traject. Deze leerlingen vragen vaak om extra ondersteuning, omdat ze sommige vaardigheden van nature niet beheersen. Samen Sterk geeft leerkrachten onder andere inzicht in de problematiek van hun leerling, ook biedt Samen Sterk verschillende vormen van ondersteuning, aan de leerling, zodat de leerling het redt binnen het reguliere onderwijs.

Ondanks de extra aandacht dat uw kind krijgt op school, is er vaak nog niet genoeg individuele en specifieke aandacht voor uw kind. Regelmatig vinden kinderen dit erg moeilijk en lopen ze tegen allerlei zaken aan die voor leerkrachten zeer vanzelfsprekend zijn. Hierdoor kunnen er op school spanningen ontstaan, wat uiteindelijk tot conflicten en zelfs tot schooluitval kan leiden. Het gedrag van het kind lijkt soms onbegrijpelijk en onredelijk, terwijl het kind zich misschien ook onbegrepen voelt.

U bent bij Samen Sterk aan het juiste adres voor specifieke hulpvragen en individuele begeleiding op maat! Elke kind is anders en vraagt om een passende aanpak.

Over mij

Mijn naam is Janneke van Aert

Nadat ik de Pabo in Breda heb afgerond (2004) ben ik gaan werken in het speciaal onderwijs REC 4 (septbemer, 2004 t/m december, 2015). Dit is onderwijs voor leerlingen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen. Door mijn werkzaamheden in het speciaal onderwijs merkte ik dat steeds meer ouders handvatten zochten om op een goede manier om te gaan met hun kind. Daarom ben ik me verder gaan specialiseren door middel van een studie Speciaal onderwijs en later de studie Master Pedagogiek, richting ambulante en residentiële orthopedagogiek om deze kinderen optimaal te kunnen helpen. Hierdoor ben ik uitgebreid op de hoogte van de verschillende diagnoses en kan ik er op een adequate manier mee omgaan en bijbehorende adviezen geven.

Na het afronden van mijn opleiding orthopedagogiek en de vele vragen van ouders aan me om hun kind te begeleiden, ben ik begonnen met mijn eigen praktijk Samen Sterk. Hierdoor kan Samen Sterk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen die specifieke en individuele hulp nodig hebben en ze kunnen hierdoor meedraaien in de huidige maatschappij. Steeds meer ouders met hun kinderen weten Samen Sterk te vinden. Er worden verschillende vormen van begeleiding gegeven, deze zijn erg uiteenlopend. Elk kind is anders en dat vraagt om een individuele aanpak.
WERKWIJZE

Samen Sterk werkt vanuit de oplossingsgerichte- en vraaggerichte benadering.


Oplossingsgerichte benadering:
Kern van oplossingsgericht werken is het vergroten van het vermogen van ouders en jongeren om oplossingen te vinden. Daarom richt Samen Sterk zich op de mogelijkheden van het gezin en het kind en niet op de problemen van het gezin en/of het kind. Hierbij denkend dat de ouders en kinderen in staat zijn eigen oplossingen te construeren, want nadat de coaching is gestopt, is het de bedoeling dat ze dit zelf kunnen voortzetten.

Er is altijd sprake van veranderingen en deze kunnen benut worden als kansen. Herhaling van geslaagde gedragingen, groot of klein, vormt de basis voor positieve verandering. De basismethode van mij als coach is open, respectvol, invoelend en gericht op gelijkwaardigheid.

Ouders en hun kind(eren) komen met een hulpvraag bij de gezins-/ schoolcoach. Het is belangrijk om op de plek waar problemen zijn, daar ook de coaching te bieden. Dit betekent dat de gezins- /schoolcoach bij het gezin thuis komt of op school, want waar de problemen zijn liggen tevens de oplossingen.

Vraaggerichte attitude:
 • De hulpvraag staat centraal. De ouders formuleren samen met hun kind hun behoeften in de vorm van een hulpvraag. Deze hulpvraag wordt samen met de hulpverlener besproken en een plan van aanpak wordt op gesteld.
 • Het gezin en de gezins-/ schoolcoach stemmen gedurende de begeleiding continu af hoe er aan de doelen gewerkt wordt om deze te behalen.
 • De gezins-/ schoolcoach werkt vanuit onbevangenheid, openheid en het vertrouwen in de mogelijkheden van de cliënten.

 • Plan van aanpak:
  Bij de intake wordt er een plan van aanpak opgesteld samen met het kind en het gezin. Met behulp van het plan van aanpak is het de bedoeling dat tijdens het begeleidingstraject de doelen behaald worden of bijgesteld worden. Samen Sterk werkt zowel vanuit de kansen en positieve eigenschappen van de kinderen, als de kansen en positieve eigenschappen van de ouders/opvoeders. Hierdoor zullen kwaliteiten van ieder gezinslid zich positief ontwikkelen en kunnen deze gebuikt worden in situaties die als problematisch ervaren worden. Als gezins-/ schoolcoach zal ik dicht aansluiten bij de behoeften van de ouders en hun kind door te luisteren en vragen te stellen.

  Gezinsbegeleiding

  Als gezinscoach is Samen Sterk gericht op het oplossen van specifieke en actuele problemen. Daarnaast is Samen Sterk ook gericht op het vermogen van het gezin om op eigen kracht problemen op te lossen. Het uiteindelijk doel is het vergroten van de zelfsturing van gezinnen. Ouders en hun kinderen leren reeds bestaande krachten en kwaliteiten herkennen en kunnen deze benutten om hun leven positief te beïnvloeden. Het gaat om het gezin als geheel, het inzetten van de kwaliteiten die te vinden zijn bij alle gezinsleden en hiervan optimaal gebruik van te maken. Doordat het gezin meer als team gaat samenwerken ontstaat er meer begrip en waardering voor het handelen van elkaar.

  Met welke hulpvragen kunt u bij me terecht:

  Ouders kunnen met verschillende problemen bij mij als gezinscoach terecht. Voor elk probleem worden haalbare doelen gesteld, doelen die betrekking hebben op de opvoeding die gezinnen voor zichzelf vaststellen. Onder andere kunt u denken aan vragen rondom:

  De opvoeding. Hierbij kunt u denken aan:
 • omgaan met lastig gedrag;
 • verbeteren van opvoedingsvaardigheden;
 • verbeteren van de communicatie tussen de gezinsleden;
 • verbetering van de samenwerking met (ex) partners en opvoeders;

 • Gedrags-/ psychische problemen bij (een van) de kinderen. Hierbij kunt u denken aan:
 • meer inzicht krijgen in de mogelijkheden, maar ook in de valkuilen van kinderen/ jongeren met psychische- of gedragsproblemen (psycho-educatie).

 • Omstandigheden rondom het gezin binnen het sociale netwerk welke van invloed zijn op het dagelijks leven van het gezin en het functioneren van de ouders en kinderen. Hierbij kunt u denken aan:
 • cultuurverschillen;
 • onderwijs, coaching op school;
 • familieomstandigheden;
 • financiën.


 • Heeft u een andere hulpvraag, neem dan gerust contact met me op, zodat we kunnen bekijken of mijn zorgaanbod hiervoor passend is.
  Opvoeden gebeurt vooral thuis, als er problemen zijn, merk je die thuis het eerst. Daarom is het belangrijk om de hulp bij het opvoeden aan te bieden bij gezinnen in hun eigen woonomgeving.

  Want…waar problemen zijn, zijn tevens de oplossingen te vinden.
  School coaching

  Steeds vaker volgen kinderen met een psychiatrische stoornis en/ of gedragsproblematiek regulier onderwijs. Regelmatig vinden ze dit moeilijk en lopen ze tegen allerlei zaken aan die voor leerkrachten zeer vanzelfsprekend zijn. Met behulp van specialistische hulp redden deze kinderen het vaak toch binnen het regulier onderwijs. Leerkrachten zijn nog vaak niet of niet voldoende gespecialiseerd en weten hierdoor niet hoe ze om moeten gaan met de toch wel bijzondere leerling. Daarnaast begrijpt het kind vaak niet wat de leerkracht van hem of haar verwacht. Hierdoor kan miscommunicatie ontstaan wat kan leiden tot conflicten en mogelijk zelfs schooluitval. Door de leerkrachten handvatten te geven en met de leerling gesprekken te voeren wordt de kans van slagen vergroot. Dan kan het nog zijn dat uw kind, ondanks de extra aandacht dat uw kind krijgt op school, er vaak nog niet genoeg individuele en specifieke aandacht voor uw kind is. Deze individuele en specifieke aandacht kan ik uw kind bieden.

  Met welke hulpvragen kunt u bij me terecht:

  Voor leerkrachten:
 • Het geven van handvatten en adviezen aan leerkrachten om met het toch wel bijzondere kind om te gaan in de klas;
 • Leren omgaan met leerlingen die verschillende gedragsstoornissen hebben (problemen in het autismespectrum stoornis, ADD, ADHD, ODD enz);
 • verbeteren van de communicatie tussen de gezinsleden;
 • Psycho-educatie voor de leekracht;
 • Voorlichting geven op scholen over diverse onderwerpen bijvoorbeeld: omgaan met speciale kinderen (verschillende stoornissen of een specifieke stoornis) die extra aandacht nodig hebben, omgaan met externaliserend of Internaliserend gedrag enz.

 • Voor het kind zelf: De leerling op school, hierbij kunt u denken aan:
 • Het geven van handvatten om problemen rondom de leerling te voorkomen, zodat deze zich kan handhaven in het regulier onderwijs.
 • Coaching voor het kind, zodat het kind het redt binnen het regulier onderwijs, verbeteren communicatie tussen leerkracht en leerling, ondersteuning bieden aan de leerling waar hij/ zij tegenaan lopen op school.

 • Daarnaast verzorgt Samen Sterk sociale vaardigheidstrainingen zoals:
 • inzien van oorzaak en gevolg;
 • omgaan met de ander;
 • contact met anderen;
 • rekening houden met anderen;
 • gevoelens en emoties uiten;
 • omgaan met conflicten;
 • praten en luisteren;
 • zelfvertrouwen;
 • opkomen voor jezelf, weerbaarheidstraining;
 • keuzes maken en een doel bereiken;
 • Psycho-educatie voor het kind, wat betekent mijn diagnose precies en hoe kan ik hiermee omgaan;

 • Zelfstandigheidstraining:
 • Begeleiding bij zelfstandig wonen;
 • Indeling van de dag (structuur);
 • Dagelijkse dagindeling;
 • Financiën;
 • Functioneren in de huidige maatschappij;


 • Heeft u een andere hulpvraag, neem dan gerust contact met me op, zodat we kunnen bekijken of mijn zorgaanbod hiervoor passend is.
  Beschermd wonen

  Voor wie:

  Voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Maar ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking staat Samen Sterk voor je klaar! Samen Sterk biedt wonen in de wijk, dit betekent dat er intensieve begeleiding wordt geboden in je eigen huis of appartement. Hierdoor woon je wel zelfstandig, maar is er vaak iemand bij je om je te helpen met de dingen waar je hulp bij nodig hebt. Samen bespreek je hoeveel uur je nodig hebt en wat je nodig hebt. Jouw wensen en zorgvragen zijn belangrijk en vanuit daar gaan we werken, op naar een mooie toekomst!

  Doel:

  Zelfstandigheid vergroten op het gebied van wonen, sociale contacten en dagbesteding of werk. Jong volwassenen die een indicatie beschermd wonen hebben, hebben net wat extra nodig om mee te kunnen doen in de huidige maatschappij. Het einddoel is natuurlijk dat ze geheel zelfstandig mee kunnen draaien in de maatschappij.

  Samen Sterk kan bij de volgende gemeente beschermd wonen bieden:

  Breda
  Drimmelen
  Alphen Chaam
  Baarle Nassau
  Geertruidenberg
  Oosterhout
  Werkendam
  Woudrichem
  Moerdijk
  Zundert
  Etten-Leur
  Tijdsduur

  De duur en de intensiteit van de begeleiding/ coaching is afhankelijk van de hulpvraag. Er is geen standaardprogramma want elke hulpvraag is anders. Samen Sterk als gezins-/ schoolcoach sluit aan bij wat de ouders en/of leerkracht en het kind zelf belangrijk vinden. Naast zaken die direct te maken hebben met opvoeden, kan aandacht besteed worden aan allerlei omstandigheden die het dagelijks leven van een gezin moeilijk maken. Hierbij kun je denken aan: problemen op school, problemen met een psychische stoornis of gedragsproblemen, individuele problemen van ouders en of kinderen enz.

  Vaak werkt Samen Sterk met een indicatie die vanuit de gemeente verstrekt wordt, hierop staat ook een tijdsindicatie.
  Tarieven

  Samen Sterk is aangesloten bij de regio West-Brabant-West jeugd en WMO (18+) de gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert zijn hierbij aangesloten.

  Samen Sterk is ook aangesloten bij West-Brabant-Oost jeugd en WMO (18+) de gemeenten: Aalburg, Breda, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Oosterhout, Drimmelen, Werkendam, Alphen, Chaam, Woudrichem zijn hierbij aangesloten.

  Voor al deze gemeenten kan Samen Sterk aan jong en oud begeleiding bieden als er een indicatie aanwezig is, een ZIN- indicatie. Ook kan kan Samen Sterk u helpen om een indicatie aan te vragen.

  Als u nog gebruik maakt van een PGB dan kan Samen Sterk ook ingezet worden.

  Klachten
  Als u een klacht heeft en u komt er zelf niet uit met Samen Sterk, zijn we aangesloten bij het klachtenportaal/ zorg. www.klachtenportaalzorg.nl
  * Er is geen klachtenverslag toegevoegd aangezien er geen klachten gemeld zijn.

  CONTACT

  Voor meer informatie of een afspraak neem gerust contact met me op. Dit kunt u doen door me te mailen of te bellen.
  SAMEN STERK, pedagogische gezinsbegeleiding en schoolcoaching
  Janneke van Aert
  Tel: 06-13091183
  Weekrooster Clienten (alleen online beschikbaar)
  Weekrooster Overig (offline beschikbaar)


  Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG):
  Samen Sterk, gezinsbegeleiding, school-coaching, ambulante begeleiding en beschermd wonen is zich bewust van de privacy gevoelige gegevens die ze hebben. Hier wordt erg zorgvuldig mee omgegaan. Voordat de gegevens verstrekt worden met derde zal dit altijd in overleg gebeuren met de cliënt en zullen ze hiervoor toestemming moeten geven.